Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door de Belgian German Electronic Corporation NV, met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 2C, 1702 Groot-Bijgaarden, België, en met ondernemingsnummer 0403.103.393 (“Beglec”).

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de regels van toepassing op uw bezoek en uw gebruik van de volgende websites (“deze website”):

- www.briteq-lighting.com
- www.synq-audio.com
- www.jb-systems.eu
- www.beglec.com

Door deze website te bezoeken gaat u akkoord gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  U erkent uitdrukkelijk dat alle informatie en alle gegevens beschikbaar op deze website, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, logo’s, handelsmerken en afbeeldingen, eigendom zijn van Beglec, of in licentie gegeven aan Beglec, ongeacht of deze informatie of gegevens al dan niet uitdrukkelijk wettelijk beschermd of geregistreerd zijn.

  Alle rechten in verband met de informatie en de gegevens beschikbaar op deze website, blijven onze eigendom, of de eigendom van diegene die deze rechten aan ons in licentie gegeven hebben.

  U mag geen inhoud of materiaal, volledig of gedeeltelijk delen, op enige wijze reproduceren, overdragen, aanpassen of gelijkaardige handelingen stellen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Beglec.

 2. Databanken

  Indien u een login en wachtwoord hebt ontvangen is het mogelijk dat u bepaalde databanken kan raadplegen die u ter beschikking zijn gesteld door Beglec, en/of dat u bestelling kan plaatsen via elektronische weg.

  U verbindt zich ertoe de gegevens waar u toegang tot krijgt strikt vertrouwelijk te behandelen, en niet mee te delen aan derden. Deze gegevens blijven eigendom van Beglec. De bestelling van goederen/diensten bij Beglec doet hier geen afbreuk aan, en houden geen overdracht of toewijzing van de gebruikte databestanden in. Deze gegevens zijn tevens beschermd door verschillende wetten (de wet inzake de bescherming van databanken, de auteurswet, en de wet betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s). Handelingen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden kunnen deze wetten schenden, en tot (strafrechtelijke) sancties leiden.

  U mag geen software gebruiken om gegevens te extraheren uit deze website (“screen scraping”).

 3. Privacy

  Beglec verwerkt persoonsgegevens volgens haar privacybeleid dat u hier kan vinden.

 4. Hyperlinks

  Hyperlinks naar deze website.
  Het is toegelaten op uw website een hyperlink te plaatsen die de websitebezoeker naar de homepage van deze website leidt. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet u er wel voor zorgen dat de URL van deze website duidelijk zichtbaar is, en dat de website waar de URL opstaat verdwijnt indien op de URL geklikt wordt.  Als u een hyperlink op uw webpagina wil zetten die de websitebezoeker naar een andere pagina dan de homepage van deze website verwijst, is de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Beglec vereist.

  Hyperlinks naar websites van derden.
  Beglec kan voor louter informatieve doeleinden hyperlinks naar websites van derden weergeven.Beglec is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van website(s) waar naar verwezen wordt op die websites. U bezoekt websites van derden op uw eigen risico.

 5. Aansprakelijkheid

  Voor zover (maximaal) toegelaten onder het toepasselijk recht, en zelfs in geval van zware fout, is Beglec niet aansprakelijk voor schade voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie, gegevens en/of het materiaal dat op deze website beschikbaar is, ongeacht de rechtsgrond (contractueel of buitencontractueel) waaruit de schade voortvloeit. Beglec is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van productiviteit, of voor morele schade.

  Beglec is niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige informatie op deze website. Beglec kan ook niet garanderen dat de diensten beschikbaar via/op deze website, of deze website zelf, zonder onderbreking te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

 6. Beschikbaarheid

  Deze website is te allen tijde beschikbaar, behalve bij technische problemen of bij noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Beglec is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van onderbrekingen voor gepland of niet-gepland onderhoud, de verbetering van fouten, of om deze website aan te passen.

  Beglec behoudt zich tevens het recht om deze website, of een deel ervan, te verwijderen ongeacht de reden en het tijdstip.

 7. Toepasselijk recht

  Geschillen die rijzen in verband met het gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden, zullen uitsluitend beslecht worden volgens het Belgische recht, en door de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel; tenzij een andere rechtbank bevoegd is volgens dwingende toepasselijke rechtsregels.